There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Order Deltasone

Dobrovoľný hasičský zbor

Logo Dobrovoľného hasičskeho zboru

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu. Vznikol za skromných podmienok v roku 1925 prevažne ako chlapská záležitosť, pričom plnil úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi, hasenie požiarov, ako i v oblasti ochrany pred povodňami a všeobecne pri ochrane spoločného i súkromného majetku občanov obce. Od vzniku dobrovoľnej hasičskej organizácie teda uplynulo už osemdesiattri rokov a bola založená tradícia prevencie a ochrany, ako aj vzájomnej pomoci pri živelných udalostiach, ktorá spájala obyvateľov našej obce a bola prenášaná v mnohých rodinách i ako rodinná tradícia. To sa neskôr zakotvilo o do podoby organizovanej, a síce do podoby mládežníckych formácií, ktorými boli predovšetkým mládežnícky krúžok Plameň, družstvo dorastencov a dorastenkýň.

Po prvýkrát sa družstvo dorastencov a dorastenkýň zišlo v roku 1972 a aktívne sa zapájalo do úloh, ktoré pre nich priniesol život. Podrobovali sa organizovanému a intenzívnemu výcviku zo strany starších hasičov (vtedy požiarnikov ), oboznamovali sa s hasičskou technikou, metódami hasenia požiarov, lokalizáciou požiarov, ochranou spoločného i súkromného vlastníctva, riadením zboru i laického obyvateľstva v krízových situáciách, zapájali sa do protipovodňovej ochrany. V neposlednej miere sa však hasiči a medzi nimi predovšetkým dorastenci a dorastenkyne zapájali do spoločenského života v obci. So zástavami, v uniformách a typických prilbách ich bolo vidieť pri každej akcii, ktorá sa obci udiala, hrdo sa vynímala ich modrá farba a naleštená výzbroj. Pri voľbách, zábavách, športových súťažiach pre mladších i starších, pri oslavách stavania mája, pri organizovaní Cesty rozprávkovým lesom, sánkárskych pretekov a iných obdobných akciách to boli predovšetkým hasiči a ich dorastenecké formácie, ktoré pomáhali pri organizovaní a zabezpečovaní týchto akcií.

Neustály a intenzívny výcvik vyžiadal si potrebu porovnania sa s inými organizáciami podobného typu, a tak sa v priebehu rokov vytvorila tradícia hasičských súťaží, na ktorých sa naši hasiči a predovšetkým dorastenecké formácie zúčastňovali. Boli to okresné a krajské súťaže, na ktorých naše družstvá vždy so cťou obstáli a okrem množstva účastníckych diplomov či plakiet dosiahli aj ocenenia, ktoré je hodné aj osobitne spomenúť.

V roku 1998 sa družstvo dorastencov i dorastenkýň zúčastnilo na krajskej súťaži dobrovoľných zborov požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom.

V roku 2003 dosiahlo družstvo dorasteniek 2. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila vo Veľkých Uherciach.

V roku 2004 dosiahlo družstvo dorasteniek 1. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila vo Livinských Opatovciach.

V roku 2005 dosiahlo družstvo dorasteniek 2. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v našej obci.

V roku 2008 dosiahlo družstvo dorasteniek 1. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v Partizánskom.