The best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers.
Cheap Priligy Usa

Dožinky na gazdovskom dvore 2013


Vyvrcholením hospodárskeho roku roľníka bola žatva. Od jej zdarného priebehu závisel budúci blahobyt alebo bieda roľníckych rodín. Ukončenie žatevných prác a zvyky, ktoré sú s nimi späté, sme si 24. augusta 2013 pripomenuli aj vo Veľkých Kršteňanoch hudobno-slovným scénickým pásmom pod názvom Dožinky na gazdovskom dvore.

Cieľom podujatia, ktoré sa konalo pod taktovkou aktívnych členov miestnej organizácie JDS, bolo ukázať, ako sa kedysi, keď ešte prácu ľudských rúk nenahradila technika, zberala z polí úroda. Areál bývalej ľudovej školy sa premenil na gazdovský dvor, kde sme mohli vidieť pracovné nástroje, ktoré sa v komorách, na pôjdoch i v stodolách našich obyvateľov zachovali zo starých čias: kosy, kosáky, cepy, hrable, drevené vidly, konské chomúty, zbonky na mútenie, konský voz, pluh a mnohé iné.
V 24. augustové popoludnie sa práve tu schádzali členovia miestnej organizácie JDS, deti, ženy, mládenci a devy z obce, ktorí čo by žnice, ženci a kosci tvorili hlavnú časť alegorického dožinkového sprievodu. Niektorí slávnostne ustrojení v krojoch, iní vo vtedajšom pracovnom oblečení – muži v bielych ľanových nohaviciach, ženy v plátenných sukniach, bielych blúzach s krátkym rukávom a vo fertuchách - vydali sa za hudobného doprovodu harmoniky s piesňou na perách z nádvoria bývalej školy na pochod obcou. Na čele dožinkového sprievodu šli kosci nesúci symbol slávnosti – zlatožltý dožinkový veniec, uvitý žnicami – členkami veľkokrštenianskej JDS – z posledných kláskov obilia a poľných kvetov. Za nimi nasledovali ženci, žnice s pracovným náradím i košíkmi s koláčmi.
Sprievod prešiel obcou až do gazdovského dvora.
Potom nasledoval hlavný program: dožinky na gazdovskom dvore. V hudobno- slovnom scénickom pásme sa pod vedením Mgr. Martiny Hodálovej predstavili členovia JDS a deti z obce. Program spočíval v ukážkach prác spojených so žatvou, vychádzajúc z miestnych tradícií: ženy prišli na pole, nesúc obrus a v ňom košík s koláčmi, klobásou, slaninou i pálenkou a zaspievali trávnice. Gazda s gazdinou najskôr okúsili, či je zrno zrelé a potom sa začalo kosiť, odoberať a mlátiť cepmi. Deti sa hrali lúčne hry, spievali a recitovali básne. Po vydarenej žatve sa všetci pobrali k hlavnému gazdovi – starostovi obce, ktorému kosci slávnostne odovzdali dožinkový veniec a pripojili aj vinš: „Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš. Všetko sme požali, kde ste čo mali. Keď sme porobili, veniec sme uvili.“ Ten sa všetkým poďakoval za odvedenú prácu a počastoval ich tak, ako sa patrí – oldomášom. Podávali sa tradičné jedlá: mastný chlieb s cibuľou, fazuľová polievka so slížami a koláče. O všetko sa postarali šikovné členky JDS. K oldomášu prispeli i gazdinky z obce, ktoré sa prezentovali vlastnoručne upečeným slaným pečivom.
Ku koloritu obce od nepamäti patrili i ľudoví remeselníci, preto súčasťou dožiniek na gazdovskom dvore boli aj remeselné tvorivé dielne, kde predstavili svoje umenie naši obyvatelia, ktorí sa dodnes venujú ľudovým remeslám. Obdivovali sme rezbárske diela Antona Hlaváča, šúpolienky Anny Jančichovej, výšivky Alojzie Menšíkovej a Márie Eliášovej, háčkované výrobky Alojzie Valentovej, kvetinové aranžmány Dany Majtánikovej i originálnu bižutériu, ktorú vyrábala Veronika Kluchová. Veľkú pozornosť vzbudila Marta Kopálová, ktorá spolu so svojím manželom uviedla do prevádzky starý kolovrat – zariadenie na spriadanie a súkanie priadze - a predviedla nám, ako sa kedysi priadlo.
Pre deti boli pripravené súťaže. V jednotlivých súťažných disciplínach sme využili to, čo sa urodilo na gazdovskom dvore: triedili sa strukoviny, moržovala sa kukurica, prenášali sa zemiaky na lyžici.
Na 3. ročníku dožiniek vo Veľkých Kršteňanoch bolo družne a veselo: spievalo sa, tancovalo, súťažilo, podávalo sa dobré jedlo, a, samozrejme, spomínalo sa aj na časy minulé, keďže v obecenstve nesedeli iba terajší Veľkokršteňanci, ale zavítali medzi nás aj rodáci.
Poďakovanie za vydarené podujatie patrí predovšetkým členom veľkokrštenianskej JDS, ktorí sa postarali o program, prípravu areálu i občerstvenie, ale i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na príprave a samotnej realizácii podieľali - či už prezentáciou svojej práce, alebo poskytnutím cenných predmetov. Vďaka patrí i deťom z obce, ktoré nás svojím kultúrnym vystúpením presvedčili, že vo Veľkých Kršteňanoch rastie šikovná nastupujúca generácia, ktorá raz bude pokračovať v uchovávaní tradícií svojich predkov.