In particular, Texas Loans Online can cater to the needs of its residents.
Viagra Super Force

Plán hlavných úloh MO DHZ na rok 2010

Úlohy Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch, pre obdobie od 21.11.2009 a počas roku 2010, až do dňa konania výročnej členskej schôdze v roku 2009.

 1. Skvalitňovanie organizátorskej práce – aktivizácia viacerých členov výboru miestnej organizácie, ako aj radových členov,
 2. Výchova a výcvik mladých členov miestnej organizácie ako aj všetkých členov MO – rozširovanie členskej základne, najmä mládežníckej, skvalitnenie teoretickej prípravy s dôrazom na poznanie aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany a súvisiacich oblastiach plnenia úloh DHZ,
 3. Oprava a údržba hasičskej techniky, kontrolná činnosť v spolupráci s obcou a jej orgánmi,
 4. Účasť na súťažiach DHZ s čo najväčším počtom družstiev, s dôrazom na získanie čo najlepších umiestnení,
 5. Účasť na kultúrnom živote obce, spoluorganizátorstvo športových a kultúrnych podujatí v obci,
 6. Všeobecné akcie protipožiarnej bezpečnosti s dôrazom na prevenciu a výchovu nečlenov miestnej organizácie za účelom zabránenia vzniku požiarov

Minimálny rozsah akcie na rok 2010

 1. príprava na súťaže jednotlivcov i družstiev, s dôrazom na Okresnú súťaž pripravenosti DHZ, ktorá sa uskutoční na prelome mesiacov máj/jún 2009
 2. vykonanie taktických cvičení najmenej dva krát do roka,
 3. školenie preventivárov a kontrolných skupín,
 4. kontrola funkčnosti hydrantov
 5. brigádnická činnosť na úprave obce,
 6. organizácia branno-športových pretekov žiakov,
 7. organizácia stavania mája, sánkarských pretekov, prípadne karnevalu,
 8. pripomienka životných udalostí členov miestnej organizácie