To apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank.
Female Viagra

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľké Kršteňany pozýva poslancov na 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávané podľa § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sa uskutoční 15.12.2015 – v utorok o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program

7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 15.12.2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 5. Informácie starostu obce
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2016
 7. Rozpočtové opatrenie čerpania rozpočtu k 31.12.2015
 8. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 9. Schválenie VZN o miestnych daniach
 10. Organizačné záležitosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Vladimír Kopál
starosta obce