The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens.
Cialis Soft Generic

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľké Kršteňany pozýva poslancov na 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávané podľa § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sa uskutoční 15.12.2015 – v utorok o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program

7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 15.12.2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 5. Informácie starostu obce
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2016
 7. Rozpočtové opatrenie čerpania rozpočtu k 31.12.2015
 8. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 9. Schválenie VZN o miestnych daniach
 10. Organizačné záležitosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Vladimír Kopál
starosta obce