There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Diprolene

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľké Kršteňany pozýva poslancov na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávané podľa § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sa uskutoční 15.02.2016 – v pondelok o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program

9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 5. Informácie starostu obce
 6. Prerokovanie návrhu hospodára pre Kultúrny dom
 7. Návrh spoplatnenia, „cenník“- prenájmu priestorov v areáli T.J.
 8. Návrh spoplatnenia, „cenník“- prenájmu priestorov v Klube dôchodcov
 9. Nákup kopírky – oboznámenie
 10. Oprava strechy a výmena dverí v Materskej škole
 11. Organizačné záležitosti a rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia
 14. Záver
 15. Vladimír Kopál
  starosta obce