Most online loan lenders allow getting New Jersey Loans Online without visiting a bank, straight to your bank account.
Tadacip

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľké Kršteňany pozýva poslancov na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávané podľa § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sa uskutoční 15.02.2016 – v pondelok o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program

9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 5. Informácie starostu obce
 6. Prerokovanie návrhu hospodára pre Kultúrny dom
 7. Návrh spoplatnenia, „cenník“- prenájmu priestorov v areáli T.J.
 8. Návrh spoplatnenia, „cenník“- prenájmu priestorov v Klube dôchodcov
 9. Nákup kopírky – oboznámenie
 10. Oprava strechy a výmena dverí v Materskej škole
 11. Organizačné záležitosti a rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia
 14. Záver
 15. Vladimír Kopál
  starosta obce