There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cialis Prescription

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov PRÍDELOVÁ

PRÍDELOVÁ Veľké Kršteňany, p. s., 958 03 Veľké Kršteňany (Obecný úrad)

Pozývame členov pozemkového spoločenstva PRÍDELOVÁ Veľké Kršteňany, p. s. na zhromaždenie vlastníkov, ktoré sa uskutoční dňa: 25.03.2017 (sobota) o 15:00 hodine v Dome kultúry Veľké Kršteňany

Program:

  1. Otvorenie zhromaždenia, kontrola uznášania schopnosti, schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného dňa 12.03.2016.
  4. Správa o činnosti pozem. spoločenstva za r. 2016, návrh plánu činnosti na r. 2017.
  5. Správa o hospodárení, vr. ročnej účtovnej závierky k 31.12.2016.
  6. Správa Dozornej rady za r. 2016.
  7. Informácia Odborného lesného hospodára.
  8. Rôzne – diskusia.
  9. Schválenie uznesenia – záver.

Pavol Straka - predseda

V prípade zastupovania na zhromaždení, je povinný Váš zástupca pri prezentácii sa preukázať pozvánkou a aj vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV OD 14:00 HOD. !!!