There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Priligy Singapore

Stavanie mája 2010


V príjemný predmájový podvečer ožili v našej obci staré tradície stavania májov. História sadenia májov siaha až do antického obdobia. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami.

Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. V strednej Európe stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu či domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj ako symbol lásky aj pred dom obdivovaného dievčaťa, súceho na vydaj. Čím bol máj bohatšie vyzdobený, tým väčšie bolo bohatstvo devy súcej na vydaj. Aby nebolo ľúto ostatným dievčatám, ktoré ešte nemali vhodný vek na vydaj, stavali mládenci ako spoločný dar pre všetky slobodné dievčatá máj uprostred dediny.
Aj veľkokrštenianski mládenci - dorastenci miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru - priniesli do centra obce máj, ktorý za pomoci detí vyzdobili farebnými stuhami a postavili do centra obce pred budovu OcÚ. Keďže podľa dávnej tradície bolo stavanie májov sprevádzané muzikou, tancom, spevom a pitím, nebolo to inak ani v našej obci. Podujatie svojím spevom doprevádzali členovia miestnej ZO JDS a pre všetkých bolo pripravené víno i pagáče a na záver diskotéka v kultúrnom dome.