The best way to go for you to know the credible Michigan Payday Loans providers.
Priligy

Úcta k starším 2013


Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Je to čas aspoň na pár chvíľ spomaliť rýchle tempo života, pristaviť sa pri našich blízkych, starých rodičoch, pozdraviť ich, pohladiť po vráskavých rukách, vypočuť a oceniť ich múdre rady.

I tento rok v 27. októbrový deň pripravila Komisia kultúry, mládeže a športu pri OcÚ Veľké Kršteňany kultúrno - spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na ktorom sa zišlo vyše 40 pozvaných občanov. Prihovoril sa im starosta obce Marián Staňo, ktorý prítomným vyslovil poďakovanie za odvedenú prácu a poprial veľa zdravia do ďalších rokov života.Spestrením krásneho popoludnia bolo vystúpenie folklórneho súboru Klasy z Hornej Vsi. Vo svojom hudobno-slovnom pásme sa predstavili zmesou známych ľudových piesní, popretkávaných humorným slovom, ktoré vyčarilo úsmev na tvárach publika. Nálada bola výborná a rezké melódie niektorých prilákali aj do tanca. Po malom občerstvení a družnej debate sa všetci rozišli do svojich domovov s nádejou, že o rok sa v dobrom zdraví zídu zas.