The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens.
Kamagra Order

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Obec Veľké Kršteňany v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Materská škola, 958 03 Veľké Kršteňany 145

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • stredoškolské vzdelanie a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • profesijný životopis
  • návrh koncepcie rozvoja školy
  • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 30. 5. 2014 na adresu: Obec Veľké Kršteňany, 958 03 Veľké Kršteňany 157 v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.