Getting Payday Loans In California should be thought of many times.
Suhagra

Výročná členská schôdza DHZ 2011


26. novembra 2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej členovia miestnej organizácie DHZ bilancovali rok 2011.

Prítomní boli oboznámení so správou o činnosti za uplynulý rok, správou o hospodárení a taktiež schválili plán úloh a návrh rozpočtu na rok 2012. V kultúrnom programe sa predstavili deti z obce pod vedením J. Makvovej a členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.