Today, Ohio Loans Online are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise.
Suhagra

Výročná členská schôdza DHZ 2011


26. novembra 2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej členovia miestnej organizácie DHZ bilancovali rok 2011.

Prítomní boli oboznámení so správou o činnosti za uplynulý rok, správou o hospodárení a taktiež schválili plán úloh a návrh rozpočtu na rok 2012. V kultúrnom programe sa predstavili deti z obce pod vedením J. Makvovej a členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.