To apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank.
Buy Zenegra

Výzva - zákaz vývozu a vynášania odpadu

Obec Veľké Kršteňany a komisia verejného poriadku vo Veľkých Kršteňanoch upozorňuje občanov na zákaz vývozu a vynášania domového odpadu a odpadu zo záhrad a vytváranie nelegálnych čiernych skládok na našom katastrálnom území.

Odpad je zakázané zhromažďovať na území obce alebo iných verejných priestranstvách, zvlášť v lokalite za ihriskom Telovýchovnej
jednoty a v lokalite na Podlaze a Brestovíku.

Upozorňujeme občanov že takto sa zbavovať odpadu zo záhrad a domového odpadu na iné než vlastné pozemky je v rozpore zo zákonom a verejným poriadkom obce.

Na základe týchto skutočností bude komisia verejného poriadku udeľovať sankcie v zmysle zákona.

Členovia komisie budú miesta kontrolovať a nekompromisne konať proti občanom, ktorí sú nenapraviteľný a takto porušujú zákon!

Vladimír Kopál – starosta obce,
komisia verejného poriadku.