There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cheap Amoxil

ZO JDS na Slovensku

Vznik Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v našej obci

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch pôsobí v obci od roku 1999, konkrétne od 30.11.1999, keď sa v priestoroch Obecného úradu vo Veľkých Kršteňanoch konala ustanovujúca schôdza. Z cca. 160 občanov, poberajúcich starobný dôchodok, sa na nej zúčastnilo 22, z toho 14 žien. Títo si spomedzi seba zvolili predsedu a výbor.

Zloženie výboru základnej organizácie JDS:

predseda: Marta Kopálová
podpredseda: Anton Menšík
tajomník: Anna Makvová
hospodár: Irena Menšíková
člen výboru: Pavel Oravec
revízor: Anton Kopál

Členskú prihlášku na ustanovujúcej schôdzi vypísalo 36 občanov, ktorí zároveň uhradili členský príspevok vo výške 20,- SKK.

Na výročnej členskej schôdzi vo februári 2006 došlo vo výbore k nasledovným zmenám: za podpredsedu bola zvolená Eva Oravcová a funkciu pokladníka bola poverená vykonávať Alojzia Valentová. Zároveň v kalendárnom roku 2006 sa zvýšil členský príspevok na 30,- SKK a počet členov poklesol na 30 (24 žien a 6 mužov).

Úlohy, poslanie organizácie JDS

Zameriava sa na ochranu a zabezpečovanie potrieb a záujmov starších ľudí a na humanitnú pomoc odkázaným občanom bez ohľadu na ich politické a náboženské presvedčenie, národnú alebo národnostnú príslušnosť. Za pomoci všetkých sa chce realizovať najmä v oblastiach:

  • výchovnej, smerujúcej k úcte a vážnosti starších spoluobčanov a k práci, ktorú vykonali,
  • sociálnej, ktorá pomocou štátu, podnikov i jednotlivcov prehĺbi starostlivosť o starých ľudí,
  • ochranárskej, poskytovaním právneho poradenstva,
  • zdravotnej, kúpeľnej, rekreačnej a športovej,
  • iniciatívnej, vedúcej k vlastnej aktivite dôchodcov, umožňujúcej rozvinúť aj ich vlastnú podnikateľskú činnosť,
  • vzdelávacej, aby sa i v postproduktívnom veku mohli vzdelávať vo svojom odbore a získavať prehľad o kvalifikácii,
  • vydavateľskej, umožňujúcej vydávanie časopisov a publikácií pre rozvoj záujmov o zdravie, stravovanie, sociálnu starostlivosť, združovanie a pod.