California Payday Loans.
Cheap Levitra

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Uznesenie č. 4-2011

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.5.2011

Uznesenie č. 2-2011

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.3.2011

Audit účtovnej závierky 2010

Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2010.

Zásady predaja palivového dreva členom pozemkového spoločenstva

Výbor pozemkového spoločenstva URBÁR alebo PRÍDELOVÁ (ďalej len „výbor“) zverejní oznámenie o odpredaji dreva formou samovýroby na úradnej tabuli obce Veľ ké Kršteňany, ďalej vyhlásením v miestnom rozhlase a na internetovej stránke obce Veľké Kršteňany www.velkekrstenany.eu . V oznámení bude uvedená trhová cena za 1 prm (priestorový meter) dreva, termín na podanie žiadostí a termín na vyťaženie dreva. Cena bude určená na základe aktuálnej trhovej ceny platnej v našom regióne v danom čase a bude zohľadňovať kvalitu drevnej hmoty v príslušnom poraste, napríklad náhodná ťažba, prebierková ťažba, odpad po ťažbe, atď. V oznámení bude uvedené aj celkové množstvo dreva určeného na odpredaj formou samovýroby v danom kalendárnom roku a termín do kedy bude treba drevo vyťažiť.

2. ročník stolnotenisového turnaja

Konečné poradie hráčov 2. ročníka stolnotenisového turnaja obce Veľké Krštaňany:

  • 1. miesto - M. Stručka
  • 2. miesto - J. Sagan
  • 3. miesto J. Vlčko
  • 4. miesto Vl. Hlaváč ml.

Opatrenia na ochranu pred povodňami

Zmluva o dielo medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom (objednávateľ) a obcou Veľké Kršteňany (zhotoviteľ) s predmetom: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce

Obec Veľké Kršteňany vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany:
Poľnohospodárska pôda o výmere 14 ha, zapísaná v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske.

Prehliadka, informácie na tel.: 038/7485138

Oznam o valnom zhromaždení pozemkových spoločenstiev 2011

Dozorná rada pozemkového spoločenstva Urbár Veľké Kršteňany a Prídelová Veľké Kršteňany, zastúpená predsedom dozornej rady Ing. Pavlom Magdolenom oznamuje všetkým členom oboch pozemkových spoločenstiev, že dňa 14.5.2011 – v sobotu o 15.00 hod. sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch uskutoční Valné zhromaždenie oboch pozemkových spoločenstiev s programom uvedeným v priloženej pozvánke.

Návrh rozpočtu pre rok 2011

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet 2011 2012 2013
  Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky
Bežný 166333 153043 165800 153800 168000 155000
Kapitálový   11290 0 12000 0 13000
Finančné operácie   2000 0 0 0 0
Spolu 166333 166333 165800 165800 168000 168000

Hlavný kontrolór obce 2010 - 2016

Hlavným kontrolórom obce Veľké Kršteňany pre obdobie 2010-2016 je Ing. Jana Geletová, bytom Žabokreky nad Nitrou, Štefánikova 384.

Syndikovať obsah