There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Buy Viagra No Prescription

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

2. ročník stolnotenisového turnaja

Konečné poradie hráčov 2. ročníka stolnotenisového turnaja obce Veľké Krštaňany:

 • 1. miesto - M. Stručka
 • 2. miesto - J. Sagan
 • 3. miesto J. Vlčko
 • 4. miesto Vl. Hlaváč ml.

Opatrenia na ochranu pred povodňami

Zmluva o dielo medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom (objednávateľ) a obcou Veľké Kršteňany (zhotoviteľ) s predmetom: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce

Obec Veľké Kršteňany vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany:
Poľnohospodárska pôda o výmere 14 ha, zapísaná v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske.

Prehliadka, informácie na tel.: 038/7485138

Oznam o valnom zhromaždení pozemkových spoločenstiev 2011

Dozorná rada pozemkového spoločenstva Urbár Veľké Kršteňany a Prídelová Veľké Kršteňany, zastúpená predsedom dozornej rady Ing. Pavlom Magdolenom oznamuje všetkým členom oboch pozemkových spoločenstiev, že dňa 14.5.2011 – v sobotu o 15.00 hod. sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch uskutoční Valné zhromaždenie oboch pozemkových spoločenstiev s programom uvedeným v priloženej pozvánke.

Návrh rozpočtu pre rok 2011

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet 2011 2012 2013
  Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky
Bežný 166333 153043 165800 153800 168000 155000
Kapitálový   11290 0 12000 0 13000
Finančné operácie   2000 0 0 0 0
Spolu 166333 166333 165800 165800 168000 168000

Hlavný kontrolór obce 2010 - 2016

Hlavným kontrolórom obce Veľké Kršteňany pre obdobie 2010-2016 je Ing. Jana Geletová, bytom Žabokreky nad Nitrou, Štefánikova 384.

Výsledky komunálnych volieb 2010

Voľba starostu obce:

 1. Marián Staňo
 2. Jana Makvová

Zvolený starosta obce: Marián Staňo

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Ivan Menšík
 2. Pavel Krcho
 3. Mgr. Martin Spišiak
 4. Mgr. Vladimír Straka
 5. Ing. Pavol Magdolen
 6. Vladimír Kopál
 7. Ing. Peter Ridzik

Štedrá večera 2010 v duchu tradícií


4. adventná nedeľa sa vo Veľkých Kršteňanoch niesla v znamení prichádzajúcich Vianoc.

PF 2011

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.
Aby bolo šťastie neodbytné,
láska nekonečná,
zdravie dokonalé
a budúcnosť skvelá!

Uznesenie č. 1-2010

z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany zo dňa 12. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 1. Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce.
 2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov, voľbu predsedov a členov komisií.
 3. Návrh na určenie mesačného platu starostu.
 4. Návrh na doplnenie komisií.
Syndikovať obsah