.
Suhagra

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Zimná radosť na sánkach v Solcoch

Tento rok je k nám pani Zima mimoriadne štedrá. Keďže nás obdarila bohatou snehovou prikrývkou, mohli členovia miestnej organizácie DHZ usporiadať i tento rok už tradičné sánkarské preteky, a tak sa za zimnými radovánkami na kopec pri poľovníckej chate v lokalite Solce v šiesty februárový deň vybrali nielen domáci Veľkokršteňanci - od tých najmenších až po skôr narodených, ale aj obyvatelia okolitých obcí i Partizánskeho.

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám z príležitosti Nového roka poďakoval za prácu, ktorou ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce obohatením kultúrneho, duchovného i športového života.

Posedenie pod jedličkou

Vystúpenie detí z MŠVystúpenie členov ZO JDS

Štvrtá adventná nedeľa bola v našej obci sviatočnejšou než tie ostatné. Niesla sa v znamení Posedenia pod jedličkou – podujatia, na ktoré do kultúrneho domu pozvali všetkých občanov obce členovia miestnej organizácie JDS na Slovensku.

Vianočné blahoželanie

Veselé Vianoce

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku
nech vás vedie v každom kroku.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku!

Mikuláš v materskej škole

V 18. chladný decembrový deň zavítal medzi deti našej materskej školy po dlhej púti snehom a ľadom Mikuláš.

Výročná členská schôdza DHZ

21. novembra 2009 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch.

Jeden obyčajný jesenný deň v materskej škole

Spomienková akadémia pri príležitosti 110. výročia narodenia Matúša Halušku

Rodina HaluškovcovKultúrny program ZO JDSZ osobných vecí M. Halušku

V 22. novembrové nedeľné popoludnie sa obyvatelia obce Veľké Kršteňany i príbuzní z rodiny Haluškovcov stretli v miestnom kultúrnom dome na slávnostnej spomienkovej akadémii pri príležitosti 110. výročia narodenia Matúša Halušku – dlhoročného riaditeľa a učiteľa bývalej ľudovej školy.

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

Vážený občan,

Ste obyvateľom regiónu okresu Partizánske, ktorého 21 obcí a to: Bošany, Veľké Kršteňany, Žabokreky nad Nitrou, Nadlice, Skačany, Malé Kršteňany, Klátová Nová Ves, Nedanovce, Brodzany, Veľké Uherce, Chynorany, Kolačno, Hradište, Malé Uherce, Ješkova Ves, Veľký Klíž, Livinské Opatovce, Krásno, Livina, Turčianky, Pažiť patrí do Občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie – pod Tríbečom, ktoré rozvíja svoju činnosť v našom regióne od 29.10.2007.

Syndikovať obsah