Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online.
Generic Lasix

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Čerpanie rozpočtu 2011 - 1. polrok

Čerpanie rozpočtu obce Veľké Kršteňany za prvý polrok 2011.

Dožinky 2011


Napriek ťažkému životu boli naši predkovia spoločenskí a veselí. Zabávali sa nielen pri bežnej práci, ale aj pri rôznych príležitostiach. Medzi takéto oslavy patrili aj dožinky – slávnosti ukončenia žatvy. Ukončenie žatevných prác a starodávne zvyky, ktoré sú s nimi späté, sme si v piaty augustový deň pripomenuli aj vo Veľkých Kršteňanoch.

Územný plán obce - textová časť

Územný plán obce textová časť

Registratúrny plán

Registratúrny plán Obecného úradu Veľké Kršteňany

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Veľké Kršteňany

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

Materiál obsahuje:

 • Návrh na uznesenie
 • Dôvodovú správu
 • Rokovací poriadok

Spracoval: Marián Staňo
Predkladá: Marián Staňo

Prenájom poľnohospodárskej pôdy - vyhodnotenie ponúk

Obchodná verejná súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany

Predmet zákazky: Prenájom poľnohospodárskej pôdy o výmere 14 ha, zapísanej v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske

Poverenie zástupcu starostu od 3.1.2011

Starosta obce Marián Staňo v súlade s ust. § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje poslanca Mgr. Martina Spišiaka zastupovaním starostu obce v nasledovnom rozsahu.

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany.

Programové tézy koalície SMER-SD - SNS na volebné obdobie 2010 - 2014

 1. Ekonomická a rozvojová oblasť – pilier ďalšej existencie a rozvoja našej obce
  1. V súčinnosti s investorom sa spolupodieľať na budovaní kanalizácie a výstavbe vykrývača mobilného operátora.
  2. Úprava rigolu vedľa hlavnej cesty do Partizánskeho.
  3. V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky uchádzať sa o finančné prostriedky na opravu cesty Veľké Kršteňany – Partizánske.
  4. Pokračovanie v rekonštrukcii materskej školy.
  5. Rozvíjanie spolupráce s rodákmi pri zveľaďovaní obce.
 2. Sociálna oblasť
Syndikovať obsah