quick loans .
Buy Discount Zithromax

Veľké Kršteňany

Vitajte na oficiálnej stránke obce

Kontakty na obecný úrad: 038/748 51 38, 0904 606 230,

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Veľké Kršteňany

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

Materiál obsahuje:

 • Návrh na uznesenie
 • Dôvodovú správu
 • Rokovací poriadok

Spracoval: Marián Staňo
Predkladá: Marián Staňo

Prenájom poľnohospodárskej pôdy - vyhodnotenie ponúk

Obchodná verejná súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany

Predmet zákazky: Prenájom poľnohospodárskej pôdy o výmere 14 ha, zapísanej v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske

Poverenie zástupcu starostu od 3.1.2011

Starosta obce Marián Staňo v súlade s ust. § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje poslanca Mgr. Martina Spišiaka zastupovaním starostu obce v nasledovnom rozsahu.

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany.

Programové tézy koalície SMER-SD - SNS na volebné obdobie 2010 - 2014

 1. Ekonomická a rozvojová oblasť – pilier ďalšej existencie a rozvoja našej obce
  1. V súčinnosti s investorom sa spolupodieľať na budovaní kanalizácie a výstavbe vykrývača mobilného operátora.
  2. Úprava rigolu vedľa hlavnej cesty do Partizánskeho.
  3. V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky uchádzať sa o finančné prostriedky na opravu cesty Veľké Kršteňany – Partizánske.
  4. Pokračovanie v rekonštrukcii materskej školy.
  5. Rozvíjanie spolupráce s rodákmi pri zveľaďovaní obce.
 2. Sociálna oblasť

Uznesenie č. 4-2011

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.5.2011

Uznesenie č. 2-2011

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.3.2011

Audit účtovnej závierky 2010

Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2010.

Zásady predaja palivového dreva členom pozemkového spoločenstva

Výbor pozemkového spoločenstva URBÁR alebo PRÍDELOVÁ (ďalej len „výbor“) zverejní oznámenie o odpredaji dreva formou samovýroby na úradnej tabuli obce Veľ ké Kršteňany, ďalej vyhlásením v miestnom rozhlase a na internetovej stránke obce Veľké Kršteňany www.velkekrstenany.eu . V oznámení bude uvedená trhová cena za 1 prm (priestorový meter) dreva, termín na podanie žiadostí a termín na vyťaženie dreva. Cena bude určená na základe aktuálnej trhovej ceny platnej v našom regióne v danom čase a bude zohľadňovať kvalitu drevnej hmoty v príslušnom poraste, napríklad náhodná ťažba, prebierková ťažba, odpad po ťažbe, atď. V oznámení bude uvedené aj celkové množstvo dreva určeného na odpredaj formou samovýroby v danom kalendárnom roku a termín do kedy bude treba drevo vyťažiť.

Syndikovať obsah