Do you need Payday Loans Missouri as soon as possible?
Viagra Online

Kúsok miesta v mojom srdci... literárna a výtvarná súťaž pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Dátum udalosti: 
9. jún 2010

Obec Veľké Kršteňany pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje literárnu a výtvarnú súťaž o Cenu starostu obce pod názvom Kúsok miesta v mojom srdci...

Poslanie súťaže:
Poslaním súťaže je podporiť rozvoj tvorivosti, upevniť vzťah k literatúre i kultúrnym hodnotám a vytvárať pozitívny vzťah k svojmu rodisku, bydlisku – obci Veľké Kršteňany.

Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci obyvatelia obce Veľké Kršteňany, rodáci i tí, ktorým táto obec prirástla k srdcu.
Úlohou súťažiacich je literárnou (básnickou, prozaickou) alebo výtvarnou formou vyjadriť svoj vzťah k obci Veľké Kršteňany .

Súťažné kategórie:
Literárna časť:
Poézia:
1. kategória: žiaci 1. stupňa ZŠ
2. kategória: žiaci 2. stupňa ZŠ
3. kategória: študenti SŠ
4. kategória: dospelí

Próza:
1. kategória: žiaci 1. stupňa ZŠ
2. kategória: žiaci 2. stupňa ZŠ
3. kategória: študenti SŠ
4. kategória: dospelí

Výtvarná časť:
1. kategória: žiaci 1. stupňa ZŠ
2. kategória: žiaci 2. stupňa ZŠ
3. kategória: študenti SŠ
4. kategória: dospelí

Rozsah literárnych prác:
maximálne do 3 strán formátu A4, pričom literárne práce môžu byť doplnené aj vlastnoručnou kresbou.

Vyhodnotenie:
Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víťazov sa uskutoční v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci v dňoch 2. – 5. júla 2010.
Práce treba označiť priloženou menovkou, ktorá bude obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, adresa bydliska.

Uzávierka súťaže: 28. júna 2010
Práce je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad Veľké Kršteňany
958 03 Veľké Kršteňany 157
alebo zaslať elektronicky na adresu: gasparovicova.m@velkekrstenany.eu

Bližšie informácie: OcÚ Veľké Kršteňany č. 157
038/7485 138
www.velkekrstenany.eu