Most online loan lenders allow getting New Jersey Loans Online without visiting a bank, straight to your bank account.
Canadian Levitra

Iné úradné dokumenty

Územný plán obce - textová časť

Územný plán obce textová časť

Registratúrny plán

Registratúrny plán Obecného úradu Veľké Kršteňany

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Veľké Kršteňany

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

Materiál obsahuje:

 • Návrh na uznesenie
 • Dôvodovú správu
 • Rokovací poriadok

Spracoval: Marián Staňo
Predkladá: Marián Staňo

Poverenie zástupcu starostu od 3.1.2011

Starosta obce Marián Staňo v súlade s ust. § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje poslanca Mgr. Martina Spišiaka zastupovaním starostu obce v nasledovnom rozsahu.

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany.

Programové tézy koalície SMER-SD - SNS na volebné obdobie 2010 - 2014

 1. Ekonomická a rozvojová oblasť – pilier ďalšej existencie a rozvoja našej obce
  1. V súčinnosti s investorom sa spolupodieľať na budovaní kanalizácie a výstavbe vykrývača mobilného operátora.
  2. Úprava rigolu vedľa hlavnej cesty do Partizánskeho.
  3. V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky uchádzať sa o finančné prostriedky na opravu cesty Veľké Kršteňany – Partizánske.
  4. Pokračovanie v rekonštrukcii materskej školy.
  5. Rozvíjanie spolupráce s rodákmi pri zveľaďovaní obce.
 2. Sociálna oblasť

Audit účtovnej závierky 2010

Audit účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2010.

Opatrenia na ochranu pred povodňami

Zmluva o dielo medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom (objednávateľ) a obcou Veľké Kršteňany (zhotoviteľ) s predmetom: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.

Návrh rozpočtu pre rok 2011

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet 2011 2012 2013
  Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky
Bežný 166333 153043 165800 153800 168000 155000
Kapitálový   11290 0 12000 0 13000
Finančné operácie   2000 0 0 0 0
Spolu 166333 166333 165800 165800 168000 168000
Syndikovať obsah