Do you need Payday Loans Missouri as soon as possible?
Viagra Online

Iné úradné dokumenty

Zmluva o dobrovoľnej požiarnej ochrane

Zmluva o dobrovoľnej požiarnej ochrane

Dodávateľské faktúry k 6.5.2016

Dodávateľské faktúry k 6.5.2016

Zmluva o budúcej zmluve o nakladaní s odpadmi z obalov

Zmluva o budúcej zmluve o nakladaní s odpadmi z obalov

Zmluva o odbere olejov

Zmluva o odbere a odvoze použitých jedlých potravinárskych olejov 1/2016.

Zmluva na odber a odvoz kuchynského odpadu

Zmluva na odber a odvoz kuchynského odpadu a bývalých potravín 4/2016.

Dodávateľské faktúry k 23.3.2016

Dodávateľské faktúry k 23.3.2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Kršteňany 2015 - 2022

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľké Kršteňany pozýva poslancov na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávané podľa § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sa uskutoční 15.02.2016 – v pondelok o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Pozvánka Urbár, Prídelová

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia pozemkových spoločenstiev Urbár a Prídelová.

Dodávateľské faktúry k 31.12.2015

Dodávateľské faktúry k 31.12.2015

Syndikovať obsah