Illinois Payday Loans should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders.
Keflex

Iné úradné dokumenty

Dodatky TSM

Dodatky TSM

Dodávateľské faktúry k 10.12.2015

Dodávateľské faktúry k 10.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Veľké Kršteňany na rok 2016.

Digestát

Odpoveď: Namerané znečisťovanie ovzdušia a obťažovanie obyvateľov obce Veľké Kršteňany

Dodávateľské faktúry k 9.11.2015

Dodávateľské faktúry k 9.11.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodávateľské faktúry k 22.9.2015

Dodávateľské faktúry k 22.9.2015

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Veľké Kršteňany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Kalendár zvozu separovaného odpadu 2015

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2015, Skačany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť

Zmluva - Zhotovenie rozvojového dokumentu obce

Zmluva o dielo č. 15/020 na zhotovenie rozvojového dokumentu obce - programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2022.

Syndikovať obsah