The deal is that Payday Loans Indiana online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems.
Cialis Black

Iné úradné dokumenty

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodávateľské faktúry k 22.9.2015

Dodávateľské faktúry k 22.9.2015

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Veľké Kršteňany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Kalendár zvozu separovaného odpadu 2015

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2015, Skačany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť

Zmluva - Zhotovenie rozvojového dokumentu obce

Zmluva o dielo č. 15/020 na zhotovenie rozvojového dokumentu obce - programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2022.

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 22.6.2015

Dodávateľské faktúry k 20.7.2015

Dodávateľské faktúry k 20.7.2015

Uznesenie 20.05.2015

Uznesenie 20.05.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodávateľské faktúry k 12.5.2015

Dodávateľské faktúry k 12.5.2015

Syndikovať obsah