Payday Loans In Tennessee.
Cialis Online

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1-2015

z 1. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany zo dňa 2.1.2015.

Uznesenie č. 19

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 19.3.2014

Uznesenie č. 9-2012

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.1.2012

Uznesenie č. 4-2011

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.5.2011

Uznesenie č. 2-2011

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.3.2011

Uznesenie č. 1-2010

z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany zo dňa 12. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

  1. Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce.
  2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov, voľbu predsedov a členov komisií.
  3. Návrh na určenie mesačného platu starostu.
  4. Návrh na doplnenie komisií.
Syndikovať obsah