There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Lasix

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zmluva o dielo (Čistenie cestných žľabov)

Zmluva Audit č. VS/19/18

Zmluva o dielo (komunálny odpad)

Zmluva o dielo

Rekonštrukcia strechy materskej školy - zmluva o dielo

Rekonštrukcia strechy materskej školy - zmluva o dielo

Prenájom poľnohospodárskej pôdy - vyhodnotenie ponúk

Obchodná verejná súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany

Predmet zákazky: Prenájom poľnohospodárskej pôdy o výmere 14 ha, zapísanej v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce

Obec Veľké Kršteňany vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany:
Poľnohospodárska pôda o výmere 14 ha, zapísaná v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske.

Prehliadka, informácie na tel.: 038/7485138

Stimulácia trhu práce v obci Veľké Kršteňany

Výzva na predloženie ponuky.

Výzva na predkladanie ponúk

Postup zadávania podprahovej zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb – Obec Veľké Kršteňany

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb, a to:

  • Denné centrum - zateplenie
  • Ihrisko /šatne/- rekonštrukcia a zateplenie
  • Obecný úrad – rekonštrukcia a zateplenie
  • Kultúrny dom – rekonštrukcia a zateplenie
  • Vybudovanie internetovej miestnosti
Syndikovať obsah