Payday Loans In Michigan.
Online Synthroid

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o miestnom referende

návrh VZN č. 1/2018

Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017

VZN č. 1-2017

VZN č. 1-2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce.

VZN č. 3-2016

VZN č. 3-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veľké Kršteňany

VZN č. 2-2016 o odpadoch

VZN č. 2-2016 od odpadoch

VZN č. 1-2016

VZN č. 1-2016

Návrh VZN č. 1-2016

Návrh VZN č. 1-2016

VZN č. 2-2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Syndikovať obsah