In particular, Texas Loans Online can cater to the needs of its residents.
Levitra Online No Rx

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2-2016 o odpadoch

VZN č. 2-2016 od odpadoch

VZN č. 1-2016

VZN č. 1-2016

Návrh VZN č. 1-2016

Návrh VZN č. 1-2016

VZN č. 2-2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1-2015

o miestnych daniach

VZN č. 1-2011

VZN č. 1-2011

VZN č. 5-2012

o miestnej dani z nehnuteľností

VZN č. 4-2012

o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.

VZN č. 3-2012

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 2-2012

o miestnej dani za psa.

Syndikovať obsah