To apply for Payday Loans In United States you don't have to seek the help of relatives or go to a bank.
Propecia Price

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1-2015

o miestnych daniach

VZN č. 1-2011

VZN č. 1-2011

VZN č. 5-2012

o miestnej dani z nehnuteľností

VZN č. 4-2012

o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.

VZN č. 3-2012

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 2-2012

o miestnej dani za psa.

VZN č. 1-2012

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

VZN č. 4-2008

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 1-2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu

Syndikovať obsah