loans online .
Viagra Online

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1-2012

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

VZN č. 4-2008

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 1-2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu

VZN č. 3-2008

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN č. 2-2008

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Syndikovať obsah