Florida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application.
Diprolene

Technická infraštruktúra

Cestná doprava

Obec Veľké Kršteňany leží na ceste III. triedy č. 6128, pripájajúcej sa k ceste I. triedy č. 64 Partizánske – Topoľčany. Miestna komunikácia je vybudovaná v časti s jednostrannými chodníkmi a odvodňovacími rigolmi. Povrch vozovky si vyžaduje opravy.

Dopravné spojenie v smere do Partizánskeho je zabezpečené 13 spojmi, v smere do Prievidze . spojom denne.

Železničná doprava

Cez obec Veľké Kršteňany neprechádza železničná trať. Najbližšia zastávka na trati Prievidza – Bratislava je vzdialená od obce 3 km v Šimonovanoch /pre osobný vlak/, resp. 5 km v Partizánskom /aj rýchlik/.

Telekomunikácie

Obec Veľké Kršteňany je pripojená na digitálnu ústredňu, vybavenú 20% podzemnými a 80% nadzemnými rozvodmi telekomunikačnej siete, pripojených je 90 domov. Má jeden verejný telefónny automat. Pokrytie signálom mobilných operátorov je veľmi slabé. Obecný úrad je pripojený dial-up linkou a je vybavený internetom. Po osadení mikrovlnného vysielača je možné využívať internet prakticky neobmedzene v celej obci.

Obec je vybavená rekonštruovaným slaboprúdovým rozvodom obecného rozhlasu, ktorý je využívaný podľa potreby obce, resp. požiadaviek súkromného sektoru.

Elektrifikácia

Obec Veľké Kršteňany je elektrifikovaná v plnom rozsahu, rozvod je realizovaný nadzemnými vedeniami. Verejné osvetlenie je výbojkové, vybudované na stĺpoch v počte 48 ks svietidiel s príkonom á 70 W – 30 ks, á 150 W – 18 ks.

V obci je dostatočná rezerva pre IBV v rámci vysokonapäťových rozvodov. Pre podnikateľské zámery je nutné počítať s novými trafostanicami a samostatnými prípojkami k objektom.

Plynofikácia

Obec má dobudovanú plynofikáciu a 146, t. j. 90 % domov, zapojených k odberu plynu.

Zásobovanie vodou

Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z oblasti Hradište. Voda je čerpaná do vodojemu 2 x 1000 m3, umiestneného nad obcou Hradište na kótach 285,5/280,5 m n.m. a odtiaľ vedená gravitačne do vodojemu Šiminovany 2 x 1000 m3, ktorý je situovaný juhozápadne od našej obce na kótach 267/262 m n.m. Samotný rozvod po obci je realizovaný z liatiny, ocele a PVC. Majiteľom a správcom vodovodu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, a. s. Prípojky majú zrealizované všetky domy, pričom 40 domácností využíva vlastnú studňu na úžitkovú vodu.

Dĺžky a členenie potrubia:

  • PVC DN 90 - 400 bm
  • Oceľ DN 80 - 150 bm
  • Oceľ DN 100 - 1200 bm
  • Oceľ DN 150 – 2980 bm

Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd

Obec Veľké Kršteňany nemá vybudovanú kanalizáciu. V súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2000 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach bol vypracovaný Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre Trenčiansky kraj. Strategickým cieľom Plánu rozvoja VK je zvýšenie počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu, zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade so záväzkami, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ. Konkrétne sa plánuje zabezpečiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 do 10000 ekvivalentných obyvateľov /združenie obcí Šípok/ do 31.12. 2015. V súčasnej dobe je spracovaný zámer /II časť/ - odvedenie a čistenie odpadových vôd regiónu Partizánske. Zámer rieši odkanalizovanie obce Veľké Kršteňany napojením na ČOV Partizánske Základným riešením je odvedenie splaškových odpadových vôd gravitačnou kanalizáciou s následným prečerpávaním do kanalizácie v Šimonovanoch. Recipientom pre odvádzanie vyčistených vôd je rieka Nitra.

Odpadové hospodárstvo

Obec Veľké Kršteňany má zabezpečený zber komunálneho odpadu do 110 l nádob, odvoz Technickými službami mesta Partizánske a likvidáciu na skládke v Brodzanoch. Ročný náklad predstavuje sumu cca 140 000 Sk. Čiastočne je realizovaný separovaný zber. Od roku 2010 bude obec povinne separovať papier, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad.

Povinná separácia prinesie zvýšenie nákladov a tým aj zrejme zvýšenie poplatkov od občanov. Bude treba zmeniť všeobecne záväzné nariadenia, ale aj návyky a stereotypy obyvateľstva, čo sa nezaobíde bez vysvetľovania či presviedčania.