unsecured personal loans .
Viagra No Prescription

Úradná tabuľa

Faktúry 2012

Objednávateľ: Obec Veľké Kršteňany

Oznam o nalepovaní volebných plagátov

V zmysle VZN č. 8 o určení miest pre nalepovanie volebných plagátov zo dňa 15.8.1998 sa môžu vylepovať plagáty v teritóriu obce Veľké Kršteňany na nasledovných miestach:

 • pred budovou obecného úradu vo vývesných úradných tabuliach
 • na betónových rúrach umiestnených v centre obce

Oznámenie o dobrovoľnej dražde nehnuteľnosti

Oznámenie o dobrovoľnej dražde nehnuteľnosti: Rodinný dom Veľké Kršteňany

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012

Oznam - doplnok ÚP Partizánske

Mesto Partizánske zabezpečuje doplnok č. 2 územného plánu sídelného útvaru mesta Partizánske – doplnenie verejnoprospešných stavieb.

Predmetom tohto doplnku je doplnenie verejnoprospešných stavieb o tri ďalšie stavby verejnoprospešnej technickej vybavenosti – protipovodňovej ochrany mesta v mestských častiach Návojovce, Malé Bielice a Veľké Bielice.

Oznámenie o tomto strategickom dokumente sa nachádza v priestoroch obecného úradu vo Veľkých Kršteňanoch. Do oznámenia možno nahliadnuť počas pracovnej doby do 13. 12. 2011.

Návrh rozpočtu pre rok 2011

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet 2011 2012 2013
  Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky
Bežný 166333 153043 165800 153800 168000 155000
Kapitálový   11290 0 12000 0 13000
Finančné operácie   2000 0 0 0 0
Spolu 166333 166333 165800 165800 168000 168000

Výsledky komunálnych volieb 2010

Voľba starostu obce:

 1. Marián Staňo
 2. Jana Makvová

Zvolený starosta obce: Marián Staňo

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Ivan Menšík
 2. Pavel Krcho
 3. Mgr. Martin Spišiak
 4. Mgr. Vladimír Straka
 5. Ing. Pavol Magdolen
 6. Vladimír Kopál
 7. Ing. Peter Ridzik

PF 2011

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.
Aby bolo šťastie neodbytné,
láska nekonečná,
zdravie dokonalé
a budúcnosť skvelá!

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov.

Syndikovať obsah