Getting California Loans Online should be thought of many times.
Generic Zithromax Discount

Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu pre rok 2011

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet 2011 2012 2013
  Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky
Bežný 166333 153043 165800 153800 168000 155000
Kapitálový   11290 0 12000 0 13000
Finančné operácie   2000 0 0 0 0
Spolu 166333 166333 165800 165800 168000 168000

Výsledky komunálnych volieb 2010

Voľba starostu obce:

 1. Marián Staňo
 2. Jana Makvová

Zvolený starosta obce: Marián Staňo

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Ivan Menšík
 2. Pavel Krcho
 3. Mgr. Martin Spišiak
 4. Mgr. Vladimír Straka
 5. Ing. Pavol Magdolen
 6. Vladimír Kopál
 7. Ing. Peter Ridzik

PF 2011

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.
Aby bolo šťastie neodbytné,
láska nekonečná,
zdravie dokonalé
a budúcnosť skvelá!

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce vo Veľkých Kršteňanoch 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Jana Makvová, 48 r., účtovníčka, Veľké Kršteňany č. 123, KDH
 2. Marián Staňo, 59 r., technik, Veľké Kršteňany č. 68, SMER, SNS

Výsledky hlasovania v referende 2010 v okrsku Veľké Kršteňany

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 493
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 102
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 102
Percentuálna účasť občanov v referende: 20,69%

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

700. výročie prvej písomnej zmienky o obci


1. deň osláv: sadenie pamätnej lipy, slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva s oceňovaním.

Monografia - fotodokumentácia

Prosíme všetkých občanov, ktorí vo svojich rodinných archívoch disponujú fotografiami, resp. rôznymi inými písomnými pamiatkami, dokumentujúcimi život občanov obce v minulosti a majú záujem ich uverejniť v pripravovanej monografii obce, aby ich do 14.4. priniesli na obecný úrad.

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

Syndikovať obsah