The best way to go for you to know the credible Michigan Loans Online providers.
Buy Neurontin

Úradná tabuľa

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce vo Veľkých Kršteňanoch 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Jana Makvová, 48 r., účtovníčka, Veľké Kršteňany č. 123, KDH
  2. Marián Staňo, 59 r., technik, Veľké Kršteňany č. 68, SMER, SNS

Výsledky hlasovania v referende 2010 v okrsku Veľké Kršteňany

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 493
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 102
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 102
Percentuálna účasť občanov v referende: 20,69%

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

700. výročie prvej písomnej zmienky o obci


1. deň osláv: sadenie pamätnej lipy, slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva s oceňovaním.

Monografia - fotodokumentácia

Prosíme všetkých občanov, ktorí vo svojich rodinných archívoch disponujú fotografiami, resp. rôznymi inými písomnými pamiatkami, dokumentujúcimi život občanov obce v minulosti a majú záujem ich uverejniť v pripravovanej monografii obce, aby ich do 14.4. priniesli na obecný úrad.

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

Vývoz komunálneho odpadu

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Veľké Kršteňany

VZN č. 1-2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu

Syndikovať obsah