Florida Loans Online can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application.
Female Cialis

Úradná tabuľa

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

Vývoz komunálneho odpadu

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Veľké Kršteňany

VZN č. 1-2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu

VZN č. 3-2008

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN č. 2-2008

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Syndikovať obsah