.
Diflucan

Úradná tabuľa

700. výročie prvej písomnej zmienky o obci


1. deň osláv: sadenie pamätnej lipy, slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva s oceňovaním.

Monografia - fotodokumentácia

Prosíme všetkých občanov, ktorí vo svojich rodinných archívoch disponujú fotografiami, resp. rôznymi inými písomnými pamiatkami, dokumentujúcimi život občanov obce v minulosti a majú záujem ich uverejniť v pripravovanej monografii obce, aby ich do 14.4. priniesli na obecný úrad.

Voľba hlavného kontrolóra obce

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Veľké Kršteňany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce.

Vývoz komunálneho odpadu

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Veľké Kršteňany

VZN č. 1-2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu

VZN č. 3-2008

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN č. 2-2008

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Syndikovať obsah