The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Cialis Super Active

Základná geografická charakteristika obce

Názov:Veľké Kršteňany
Rozloha:13,48 km2
Počet obyvateľov:620
Hustota osídlenia:46 obyv/km2
Prvá písomná zmienka:1310
Nadmorská výška:215 m

Zemepisná poloha, fyzicko-geografická poloha

Obec sa nachádza v juhovýchodnej časti Trenčianskeho kraja. Svojou rozlohou /1348 ha / zaberá 4,5 % katastrálneho územia okresu Partizánske. Členenie – druhy pozemkov (rozloha v ha):

Poľnohospodárska pôda500
- Orná pôda358
- Záhrady16
- Lúky a pasienky126
Lesná pôda807
Vodné plochy4
Zastavané plochy18
Ostatné plochy19

Veľké Kršteňany ležia v južnom výbežku Strážovských vrchov na styku s Nitrianskou sprašovou pahorkatinou. Intravilán obce sa rozkladá pozdĺž Krštenianskeho potoka – ľavostranného prítoku Nitrice. Povrch chotára tvoria treťohorné uloženiny a druhohorné horniny. Severnú časť chotára zaberá južný výbežok Strážovských vrchov nazývaný Nitrické vrchy, presnejšie ich pododdiel – pohorie Drieňov. Veľká časť chotára sa nachádza v severnom výbežku Nitrianskej pahorkatiny, čím geograficky patrí k najsevernejším častiam Podunajskej nížiny. Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát sme súčasťou Alpsko-himalajskej sústavy, podsústavy Panónska panva.

Dominujúcim pôdnym typom je hnedozem, od nadmorskej výšky 260 m sú lokalizované rendziny a hnedé lesné pôdy. V horských oblastiach dominujú vápenca dolomity. V západnej časti chotára sa vyskytujú oglejené hnedozeme. Výplň údolných rýh /oblasť medzi Skačanmi a Veľkými Kršteňanmi/ tvoria deluviálno-fluviálne sedimenty.

Klimaticky patrí obec do miernych zemepisných šírok, čiže prevláda nížinná, prevažne teplá klíma. Od pásma 300 m už nastupuje mierne teplá horská klíma /priemerné teploty v januári od -15 do – 4 ℃, v júli od 18,5 do 19,5 ℃/. Najnižšia nameraná teplota -29 ℃, najvyššia necelých 38 ℃. Ročný priemer zrážok sa pohybuje od 600 do 800 mm. Snehová pokrývka trvá menej ako 100 dní.

Rozhranie medzi Podunajskou nížinou a Karpatmi podmieňuje bohaté a rôznorodé zastúpenie živočíšnych druhov. Prenikli sem mnohé živočíchy z ponticko-panónskej fauny a bohato sú zastúpené aj horské druhy živočíchov.

Pri rastlinstve dochádza k premiešavaniu teplomilných a suchomilných druhov panónskej kveteny s karpatskými horskými a podhorskými druhmi. Severovýchodná časť chotára s dubovo-hrabovými lesmi /vyskytuje sa tiež buk, bôr, drieň/ je vklínená medzi dve významné územia. Z juhovýchodu je to Veľký vrch – lesostep s teplomilnými druhmi rastlín a živočíchov, na severovýchode - v Nitrici - nájdeme jeden z najpôvodnejších brehových porastov lužných lesov. Priamo v strede obce Veľké Kršteňany sa vyskytuje nálezisko morských usadenín, patriacich do obdobia spred 45 miliónov rokov.